Wybrane realizacje

2023

 • Analiza warunków technicznych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Instalacji do Spalania Paliwa Alternatywnego RDF o wydajności 2 Mg/h oraz produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu na terenie kotłowni Piast w Lubaniu” - INVESTEKO S.A.

2022

 • Koncepcja techniczna instalacji do projektu pn „Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów LIFETEC w Długoszynie”, - INVESTEKO S.A.
 • Bilans masowy i cieplny, w tym wielkość emisji do powietrza oraz zużycie wody i sorbentów oraz koncepcja magazynowania odpadów niebezpiecznych w tym ciekłych i pastowatych na potrzeby przygotowania koncepcji budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o wydajności masowej 24 tys. Mg/a - Biuro Projektowo-Konsultingowe IGNEUS,
 • Projekt technologiczny, podstawowy modelowej instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Carbomech Sp. z o.o.

2021

 • Koncepcja projektowa Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w Cementowni Kujawy - CREADIS Sp. z o.o.
 • Założenia energetyczne dla odzysku energii w kogeneracji pierwotnej ze strumienia odpadów z uwzględnieniem warunków BAT na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla modernizacji Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.. z siedzibą w Katowicach - INVESTEKO S.A.
 • Projekt koncepcyjny i wykonawczy prototypowej instalacji, o konstrukcji łatwej do przewożenia, przekształcania biomasy typu słoma na substrat dla biogazowni rolniczej - BioTheCon Sp. z o.o.

2020

 • Koncepcja projektowa instalacji głębokiego odwadniania osadów ściekowych metodą hydrotermicznego kondycjonowania i filtracji           - BioTheCon Sp. z o.o.
 • Szacowanie kosztów eksploatacji, analiza możliwości zagospodarowania energii odpadowej oraz porównanie dostępnych systemów oczyszczania spalin wraz z uzasadnieniem wyboru metody mokrej opartej o roztwór NaOH dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do bezodpadowego recyklingu „czarnej masy” odpadów pochodzących z przetwarzania baterii cynkowo – węglowych i alkalicznych” - BATEKO Sp. z o.o.
 • Integracja i nadzór nad projektem technologicznym w ramach Projektu wykonawczego Budowa Bazy Paliw na terenie MPL "Katowice" - INVESTEKO S.A.
 • Koncepcja instalacji do usuwania potasu i chloru z przekształceniem do KCl z koncentratu Zn pochodzącego z procesu przekształcania czarnej masy wraz z instalacją odparowania wytworzonych roztworów i suszenia pozostałości stałej - Technika Recykling Sp. z o.o.

2019

 • Koncepcja techniczna instalacji do przetwarzania odpadowych frakcji baterii wtórnych litowo-jonowych - LITHIUM Sp. z o.o.
 • Projekt systemu dopalania węglowodorów z instalacji do produkcji węgli aktywnych formowanych w Gryfskand oddział w Hajnówce – Zakład Produkcji Węgli Aktywnych,